Kolejne dwa plany uchwalone, od kilku dni będące w obiegu prawnym – tym razem do zaproponowanych przez nas rozwiązań przychylili się Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głównymi celami dla obu opracowań było przede wszystkim:

  • uporządkowanie terenów już zainwestowanych, tj. w przypadku Wierzenicy: terenu zabytkowego kościoła oraz terenów przyległych, w przypadku Kruszewni: terenu produkcyjno-usługowego oraz terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  • uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, zgodnie z zapotrzebowaniem każdej miejscowości, tj. w przypadku Wierzenicy: poszerzenie terenu istniejącego cmentarza wraz z wyznaczeniem stref jego oddziaływania, w przypadku Kruszewni: wyznaczenie terenu usług publicznych i zieleni urządzonej, który docelowo ma służyć mieszkańcom miejscowości;
  • ograniczenie rozlewu zabudowy na terenach cennych przyrodniczo oraz użytkowanych rolniczo, co byłoby możliwe w przypadku ubiegania się o wydanie warunków zabudowy