W okresie wakacyjnym udało się nam dokończyć prace nad studium niewielkiej gminy Gzy, położonej w województwie mazowieckim. Obszar gminy oddalony od głównych ciągów komunikacyjnych o charakterze ponadlokalnym, wyróżnia się głównie rolniczą funkcją z bardzo dobrą jakością gleb. W części wschodniej gminy o wyższym stopniu zalesienia,  przebiega granica Nasielsko – Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Głównym kierunkiem rozwoju gminy Gzy pozostała funkcja rolnicza oraz mieszkaniowa jednorodzinna.

Poniżej przedstawiamy końcowy efekt naszych prac graficznych